Bel ons nu 076-593 3134

Privacy Policy

Privacy Policy Reimus Makelaardij & Hypotheken

 

Reimus Makelaardij & Hypotheken hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens. Reimus Makelaardij & Hypotheken houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van

uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en

deze respecteren.

 

Als Reimus Makelaardij & Hypotheken zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of

contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Reimus Makelaardij & Hypotheken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

- Administratieve doeleinde;

- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

- De overeengekomen opdracht;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Reimus Makelaardij & Hypotheken de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- (Zakelijk) Telefoonnummer;

- (Zakelijk) E-mailadres;

- Geslacht;

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adres, postcode en woonplaats

 

Uw persoonsgegevens worden door Reimus Makelaardij & Hypotheken opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie

voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Reimus Makelaardij & Hypotheken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

- Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Reimus Makelaardij & Hypotheken de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door Reimus Makelaardij & Hypotheken opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verwerking van gegevens bij verkoop of verhuur van uw woning

U verkoopt of verhuurt uw woning

Wanneer u Reimus Makelaardij & Hypotheken inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw woning, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

- Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres

- De reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk

- De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te

  huur staat of heeft gestaan

- De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het

  bouwjaar, de oppervlaktes, inhoud en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde

- Foto’s en video’s van de woning

- De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht

- Wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop of

  verhuurprijs en de transactiedatum

- Overige informatie die u aan Reimus Makelaardij & Hypotheken verstrekt

 

U bent op zoek naar een andere woning

Wanneer u Reimus Makelaardij & Hypotheken inschakelt bij de aankoop of huur van een

woning, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

- Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres

- Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen

- Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs

- De reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk

- Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling

- Wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de

  koop- of huurprijs en de transactiedatum

- Overige informatie die u aan Reimus Makelaardij & Hypotheken verstrekt

 

 

Verwerking van gegevens bij taxaties

U laat uw onroerend goed taxeren door Reimus Makelaardij & Hypotheken

Wanneer u Reimus Makelaardij & Hypotheken inschakelt bij de taxatie van uw onroerend goed, dan

leggen wij de volgende gegevens vast:

- Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres

- De reden van taxatie

- De datum van opdracht en de opdrachtvoorwaarden

- De omschrijving en kenmerken van het te taxeren object zoals het bouwjaar, de

  oppervlaktes, inhoud en indeling, kadastrale gegevens, gegevens bestemmingsplan

- Foto’s van de woning

- Gegevens ten behoeve van de validatie van het taxatierapport

- De reden van een eventuele intrekking van de taxatieopdracht

- De transactiegegevens van het te taxeren object en van de noodzakelijk te gebruiken

  referentie objecten

- Overige informatie die u aan Reimus Makelaardij & Hypotheken verstrekt

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-

/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door

Reimus Makelaardij & Hypotheken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Reimus Makelaardij & Hypotheken de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door Reimus Makelaardij & Hypotheken opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten

en/of geïnteresseerde.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Reimus Makelaardij & Hypotheken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

- De arbeidsovereenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Reimus Makelaardij & Hypotheken de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Geboortedatum;

- Salarisgegevens;

- Kopie ID;

- BSN-nummer;

- Bankgegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden door Reimus Makelaardij & Hypotheken opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële

administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is

voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

- Het verzorgen van de (financiële) administratie;

- Het verzorgen van de kantooradministratie (CRM);

- Cloudsoftware voor gebruik op kantoor

- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder

zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk

verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en

zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met

derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Uitwisselingssysteem

De systemen van Reimus Makelaardij & Hypothekenzijn gekoppeld aan het landelijke

uitwisselingssysteem van VBO Makelaar. Dit systeem bevat actuele informatie over alle

woningen en andere onroerende zaken die bij VBO-makelaars en andere makelaars in

verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle VBO-makelaars zijn verplicht aangesloten op dit

systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het VBO-uitwisselingssysteem worden gebruikt

kunt u hierna lezen.

 

Welke gegevens worden in het uitwisselingssysteem vastgelegd?

Via een automatische koppeling ontvangt VBO-Makelaar een deel van de gegevens die door

makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven,

met uitzondering van uw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens

worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

 

Waar gebruikt VBO-Makelaar deze gegevens voor?

De gegevens worden door de VBO-Makelaar gebruikt in het kader van het beheer en

onderhoud van het uitwisselingssysteem. VBO-Makelaar gebruikt de gegevens ook voor

statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de

kwartaalcijfers en trendanalysen over de woningmarkt in Nederland.

 

Toegang tot gegevens

VBO makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun

dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van

taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de VBO-Makelaar hebben toegang tot het

systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. VBO-Makelaar verstrekt bepaalde

gegevens uit het landelijke uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan:

• Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen

• Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten

• Overheidsinstellingen voor onderzoek naar de woningmarkt

• Universiteiten voor onderzoeksdoeleinden

• Overige organisaties als banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties,

   voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio)

 

Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is

voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd

niveau verstrekt. VBO-Makelaar heeft contractuele en technische maatregelen genomen om

dit te waarborgen.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke

vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Reimus Makelaardij & Hypotheken bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Wijzigingen in deze Privacy Policy

Reimus Makelaardij & Hypotheken behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzingen op de hoogte bent.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende

maatregelen genomen;

 

- Alle personen die namens Reimus Makelaardij & Hypotheken van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn

gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding

toe is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u

verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een

andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan

voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,

dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover

direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk

erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit

is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact

met ons op!

 

Contactgegevens

Reimus Makelaardij & Hypotheken

Hoofdstraat 35

4844 CA Terheijden.

E-mail: info@reimus-makelaardij.nl

Telefoon: 076-593 3134

Inloggen

Inloggen op mijn REIMUS MAKELAARDIJ & HYPOTHEKEN. Heb je nog geen account? Maak er direct één aan!

Vergeten?

Nog geen account?

Recent bekeken